Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Březnové zasedání městského zastupitelstva přineslo řadu podnětných sdělení.

Prvoplánově byla na programu témata: rozpočet na rok 2022, bytová politika Vrchlabí, nakládání s odpady a pomoc Ukrajině. Zastupitelé, představitelé neziskových organizací i veřejnost se zajímali o aktuální dění a získali užitečné informace. K jednotlivým tématům uvádíme:

Rozpočet na rok 2022

„Město Vrchlabí má na rok 2022 dostatek vlastních finančních prostředků. Šetřili jsme, kde jsme mohli, a máme proto dostatek investičních prostředků na dokončení krytého bazénu,“ uvedl Jan Sobotka a pokračuje: „Ve výdajích rozpočtu máme 588 milionů korun. Je to zhruba o 140 milionů korun víc než v minulých letech. Rozpočet není nikterak krácen, není třeba přijímat žádný krizový scénář. Naplnili jsme všechny kapitoly, jak školství, sociálních služeb apod. a ještě jsme schopni dofinancovat stavbu bazénu. Plánujeme i další investiční akce (zateplení panelového domu na Liščím kopci, rekonstrukci kapličky vedle bývalého Optrexu, dokončujeme podloubí na Krkonošské ulici a řadu dalších),“ vypočetl J. Sobotka.

Důležitá bytová politika

„V minulosti jsme ve vlastní režii a pro určité období vytvořili, schvalovali a zveřejnili materiál Bytová politika, aby lidé věděli, jak nakládáme s městským bytovým fondem, či jakým systémem se městské byty přidělují. Obsahem byly i návrhy na rekonstrukce bytových domů, návrhy postupu v bytové výstavbě, ale i seznamy domů, které město má,“ charakterizuje J. Sobotka. „Nyní jsme se tématu bytové politiky věnovali ještě daleko podrobněji. Kolega místostarosta Freda Plašil zpracoval veškeré podklady, za což mu patří poděkování. Vznikl materiál Bytová politika, opět z vlastních zdrojů. Rozšířili jsme jeho analytickou část.
Do budoucna bychom chtěli zůstat u stávajícího systému dražby. Drobně povýšíme nájemné u nově přidělovaných bytů od začátku roku 2022, z původních 62 Kč/1 m2 na 85 Kč/1m2. Jsme na třetině ceny obvyklé a důvodem je především záměr, aby se nájemci, kteří v bytech nebydlí, častěji střídali.
Z hlediska rozvoje bytového fondu bychom chtěli zajistit vyšší počet nájemních bytů. Pozemek na bytovou výstavbu má město jenom na Kalvárii. A postavit bytové domy bychom se mohli pokusit v řádu 5 – 6 let. Zvažujeme formu družstevního nebo nájemního bydlení.
Další pozemky bohužel nemáme. Nedaří se snaha nějaké vykoupit. V tom případě volíme nesnadné cesty dohadů nebo koordinace s developery.
Stávající bytový fond v majetku města, který je prázdný a kam patří zámeček v Hartě, č.p. 100 a č. p. 380 u kina (dva z objektů jsou zapsanou kulturní památkou) jsou zchátralé a je třeba je rekonstruovat.
Zástupci iniciativy „Vrchlabí do toho!“ doporučili nechat odborníky vypracovat expertízu a analýzu pro podklad masivnější a robustnější bytové politiky na 5 - 10 let dopředu. Z pohledu Města by zpracování stálo mnoho tisíc korun a v současné době, kdy se podmínky a poptávka neustále mění, by to byly zbytečně vynaložené finance. Navíc připravovat robusní bytovou politiku na soukromých pozemcích není možné.
Na zastupitelstvu jsme vedli polemiku a ve finále přijali kompromisní usnesení. Budeme dále postupovat podle již zpracovaného materiálu, který je svým způsobem začátkem pro pozdější vznik detailnějšího rozpracování bytové politiky.“

Víme, jak nakládat s odpadem

„Aktualizovali jsme „Strategii Města Vrchlabí pro nakládání s odpady“. Cílem bylo poskytnout členům rady, zastupitelstva i veřejnosti kompletní informace o současném stavu nakládání s odpady a seznámit s očekávanými trendy v odpadovém hospodářství i doporučit vhodná opatření.
Strategie pro nakládání s odpady, zpracovaná Martinem Švarcem, je prodiskutována. Vznikla z potřeby novely zákona platné od roku 2022, dle níž je nutné do roku 2030 snížit objem směsného komunálního odpadu na hlavu občana. Město Vrchlabí nechce platit víc, než je třeba, a tak množství odpadu sníží.
Koncepci a systém realizace iniciativně uchopil Tomáš Vrbata s kolektivem Výboru pro životní prostředí. Informoval, jak aktuálně probíhaly Dny bez odpadu, zastupitelé vyslechli, prohlédli videa a pochválili aktivity, osvětu a vzdělávání dětí.
Cílem je také zapojení podnikatelských subjektů, kterých je ve Vrchlabí cca 1880 aktivních. Zvažujeme, koho oslovíme ke spolupráci, která bude spočívat v systému odkládání jejich tříděného odpadu do městských sběrných míst, ale za poplatek.
Zavedeme 14denní svoz odpadu a věřím, že tím motivujeme k větší separaci. Tak snížíme náklady i Službám města Vrchlabí.
Budeme řešit biologicky rozložitelný komunální odpad, především pro sídliště a místa, kde nemají možnost kompostovat, umístěním speciálních kontejnerů. Ukazuje se, že ve tříděném i směsném je přítomno až 40 % biologického odpadu (tj. jídlo z kuchyně, odřezky ze zeleniny apod). Když snížíme jeho přítomnost, logicky snížíme množství směsného, který jde na skládku.
Městské zastupitelstvo Strategii pro nakládání s odpady odsouhlasilo a dohodlo se, že když víme jak na to, nebudeme na nic čekat, a kdo bude chtít může se připojit, např. sousední obce a města sdružená ve svazku Horní Labe ,“
vysvětlil Jan Sobotka.

Ukrajině jsme věnovali 1 milion korun

Rozhodnutím městského zastupitelstva dne 9. března 2022 Město Vrchlabí poskytlo finanční dar ve výši jeden milion korun na pomoc Ukrajině. Dar byl vložen na k tomu zřízený účet Ukrajinské ambasády v Praze: 304452700/0300, (IBAN CZ50 0300 0000 0003 0445 2700, BIC/SWIFT CEKOCZPP). Peníze jsou určeny k libovolnému humanitárnímu využití, včetně nákupu vojenského materiálu. „Finanční dar nám přijde jako nejúčelnější. Když před nedávnem pan velvyslanec Ukrajiny osobně, u příležitosti Dne Ukrajiny, navštívil Vrchlabí, měl jsem možnost se s ním poznat. Při jeho nedávném vystoupení v Senátu sdělil, že jeho země nepotřebuje jen morální podporu, ale hlavně peníze,“ uvedl Jan Sobotka a doplnil: „Dále byl před časem vytvořen fond rozvoje města (pozn.: vznikl v době, kdy starosta J. Sobotka nastoupil do Senátu ČR. Byl do něj v prvopočátku vkládán rozdíl peněz z jeho příjmu, resp. rozdíl mezi platem neuvolněného a uvolněného starosty, což v současné době řeší zákon. Do fondu přispěl 377 000 Kč.), ze kterého bude podporována humanitární pomoc pro Ukrajince nebo další náklady s bydlením či životem spojené. Aktuálně je do fondu vloženo dalších 500 000 Kč s předpokladem dalších příjmů např. od firem apod. Celkově fond prozatím disponuje 877 000 Kč a radní města stanoví podmínky, na jejichž základě z něj bude možné čerpat peníze pro potřebné,“ uzavřel J. Sobotka.

Dáša Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.