Voda je tekutinou života - 2. část

Úvod Články Voda je tekutinou života - 2. část
Voda je tekutinou života - 2. část

Voda je tekutinou života - 2. část

Město Vrchlabí realizuje projekt rekonstrukce úpravny vody v Herlíkovicích. Práce budou dokončeny během září 2018. Akce je vyčíslena na cca 72 milionů Kč. Z celkové částky je 50 mil. Kč hrazeno ze státního fondu a 22 mil. Kč z vrchlabské městské pokladny.

Je nasnadě říci, že veškeré činnosti, včetně výměny technologie, probíhají za plného provozu. V rámci téměř dvouletého mimořádně náročného pracovního nasazení managementu podniku Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí bylo zásadní perfektní nastavení „time managementu“ a logistiky všech zúčastněných tak, aby nebyla ohrožena především jakost vyráběné vody. Bylo neustále nutné ladit stavební a technologickou část a práce firem Metrostav a Voda.cz s provozem výroby.

Ing. Mgr. Petra Vrabcová, ředitelka a technoložka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí a Zdeněk Satur, vedoucí úpravny vody v Herlíkovicích, příspěvkové organizace města Vrchlabí, jsou osm měsíců střídavě v pohotovostním nasazení 24 hodin denně. Nepřetržitě výrobu vody dozorují. Jsou schopni ji vyrobit na staveništi. Obyvatelé Vrchlabí jistě potvrdí, že voda ve městě během rekonstrukce zatím nedošla.

K rozhovoru jsme pozvali Ing. Mgr. Petru Vrabcovou, ředitelku a technoložku Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí, která na otázku: Co se vlastně děje v úpravně vody?, odpověděla:> „V úvodu bych chtěla předeslat, že kvalita vstupní suroviny (vody) se bohužel postupně zhoršuje. Důsledkem suchých let podzemní zdroje ochabují. Začínáme být závislí na povrchových vodách a k těm se nechováme šetrně. Lidé by si měli uvědomit, že kvalitu nejcennější životní tekutiny sami ovlivňují. V úpravně probíhá kompletní rekonstrukce technologické části s veškerou technologií v lince. Jsou měněny staré ocelové trubky za nerezové, čerpadla, instalovány nové technologie ke zdokonalení procesu regulace, elektroniky ovládání, automatického dávkování, apod. Přibude akumulační nádrž, která bude vyhovovat potřebám obyvatel a návštěvníků Vrchlabí. K tomu probíhají přidružené stavební práce, které jsou vyvolané stavbou, tedy sanace a úprava zevnějšku budovy.“

Říkáte, že podzemní vody je stále méně?

„Ano, od letošní zimy nám o 50% klesla jímatelnost podzemní vody. Proto jsme již nyní životně závislí na Labi. Vzhledem k tomu, že do budoucna bude pro výrobu pitné vody pro Vrchlabí tím stěžejním zdrojem, pokud se město nebude snažit hledat podzemní zdroje, kterých je však rok od roku méně. A ty co jsou, jsou méně vydatné.“

Jak docilujeme čistoty vody?

„Pokud je celé území odkanalizováno, pojímá čistírna odpadních vod většinu znečištění. Končí v ní vše, co vypustí lidé i podniky. Od koupání, praní prádla či nádobí, i naše vnitřní biochemie ničí vodu, protože produkujeme mnoho dusíkatých látek. Čistou vodu docilujeme používáním průmyslových chemikálií. Jinak řečeno kontrolovanými technologickými postupy a správnými dávkami chemie. Pak ji můžeme pít čistou a zdraví neškodnou.“

Kdy je voda špinavá?

„Největším problémem jsou vody povrchové. Odpady z měst, polí, splachy, stoky, vše je jímáno. Například na jaře, když taje sníh, nebo na podzim, když jsou vydatné deště, splachy listí, Labem jde větší průtok, který nabere nečistoty, septiky. Do toku se dostanou i fekálie, pak je voda k nepoužití. V tom případě musíme odstavit úpravnu a čekat, až bude líp. Ministerstvo zemědělství, životního prostředí, a všechny orgány činné ve vodárenství, se snaží o maximální ochranu vody. Postihují čistírny, úpravny, které musí dodržovat přísné limity. Musíme sledovat zdroje a jakost. Když neodpovídají jakosti, musíme zdroj odstavit. Jsme hlídáni a kontrolováni. A to je v pořádku.“

Proč se zhoršuje kvalita vody?

„Půda má schopnost zpracovat organismy, část odbourat. Chemické látky na hnojení, proti plísním a likvidaci škůdců na zemědělských plochách, ale v přírodě zůstávají. Pro větší výtěžnost zkracujeme období, kdy budeme mít zdravou vodu. Nejenom Labe je čím dál více znečištěno. Neustálý koloběh „nečistot“ je tzv. zacyklen činností lidí. A čím „jdeme“ po toku řeky níže, tím víc je voda znečištěná.“ Je proto důležité zamýšlet se na tím, zdali těch chemikálií nepoužíváme zbytečně mnoho. Chemikáliemi nazvěme např. léky, hnojiva, pesticidy, množství jídla, drogy. Začít by měl každý sám u sebe. Proto je na místě apel na globální problém nejenom v naší republice, ale především v celosvětovém přemýšlení.“

Labská voda je tzv. hladová. Co to znamená?

„Znamená, že neobsahuje vápník, hořčík, nedodává tělu potřebné ionty v takové míře, které by bylo potřeba. Historicky jsou Vrchlabáci zvyklí na měkkou vodu, prostou iontů. Ani po rekonstrukci úpravny tu voda nebude jiná. Nebudeme ji ztvrzovat, protože by změnila své vlastnosti, účinky, pach i chuť. I nadále bude měkká. Pro konzumaci a tělo to znamená doporučení – střídat pití prosté vody s minerálkami, které dodají chybějící minerály,“ uzavřela Petra Vrabcová, ředitelka a technoložka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí.

Na fotografii Spektrofotometr, který zakoupilo město Vrchlabí za 199 000 Kč. K němu P. Vrabcová vysvětluje: „Díky přístroji měříme veškerou jakost surové i upravené vody. Měří např. hodnoty organického či amoniakální znečištění, hodnosty hliníku, manganu, mědi, kyanidu, jódu, železa, fosfátů, formaldehyd, fenolů (rozpouštědel), ředidla, všechny formy dusíků a fosforu.. Zjistíme, zda-li není voda znečištěna fekáliemi. Zjistíme karcinogenní chróm, chlor i mnoho dalších hodnot, včetně toho, co k nám přiteče řekou Labe.. Nyní testuji vodu každou hodinu, resp. tři hodiny když je klidnější provoz, v běžném provozu 2x denně. Pokud najdu něco zvláštního, odstavím úpravnu, která není všemocná. Už se stalo, že tekla tak znečištěná voda, že jsme ji nemohli technologicky upravit.“ Foto: D. Palátková.