Nekontrolované přívaly vody a povodně ničí infrastrukturu i krajinu

Vlivem probíhající klimatické změny dochází k častějším výskytům hydrologických extrémů – povodním i suchu. Vzhledem k velkému sklonu koryt je pro horské toky typický rychlý průběh povodňové vlny, při které často dochází k hloubkové erozi a odnosu značného množství materiálu. Voda rozlitá při povodni zase rychle odtéká a zanechává za sebou pozemky s množstvím naplaveného materiálu. Dalším jevem, který provází silné srážky v horském terénu, je rýhová a plošná eroze či dokonce zemní laviny. Dopady povodní, které ve volné krajině vnímáme jako přirozený proces a součást hydrologického režimu krajiny, jsou v intravilánech obcí vnímány jako hrozba vzhledem k možným škodám na majetku.

Na druhou stranu můžeme v posledních letech především v letních měsících pozorovat výrazné úbytky povrchové vody v samotných tocích i při vysychání mokřadů a pramenišť. Nedostatečné zadržování vody v krajině často způsobuje nevhodná regulace vodních toků, nebo je následkem systematického odvodňování rašelin a podmáčených smrčin v 19. století i 20. století.

Není možné pokračovat v zavedeném způsobu vypořádávání se s povodňovým rizikem, kdy se povodňové riziko řeší pouze lokálně, což následně jen urychlí postup povodňové vlny dál po proudu a dopady se pou¬ze přesunou na níže ležící obce. Cílem úprav by naopak mělo být zpomalení povodňové vlny a cílené rozlití co největšího povodňového objemu do volné krajiny, kde se voda bude pomalu vsakovat do podzemí.

Tolik citace podkladu Správy KRNAP. Komentář se týká tříletého projektu „Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho ochranného pásma“, který zahrnuje území KRNAP i jeho OP (pro větší přehlednost je rozděleno do třech územních celků – povodí Jizery, Labe a Úpy).

Projekt byl zahájen v září 2020 a měl by být dokončen v roce 2023. V současnosti probíhá sběr dat v terénu a další přípravné práce. Analýza zahrnuje 64 toků v celkové délce 442 km, v 60 povodích 4. řádu na území o rozloze 82 040 ha, v 74 katastrálních územích a na území 29 obcí s 80 137 obyvateli. Od počátku je projekt koordinován s požadavky obcí, přičemž ve výboru jsou zastoupeny Svazek obcí Krkonoše a Svazek Horní Labe.

K tomu jeden z aktérů Jan Sobotka komentuje: „Rád bych předznamenal, že vznik obřího projektu měl svůj vývoj, iniciátorem je Ing. Jiří Vancl, Svazek Krkonoše a uchopila ho Správa KRNAP.“

Jakou roli plníte? „Jsem vystudovaný vodař, téma mě profesně zajímá. Zabýval jsem se erozí půdy již ve své diplomové práci. Když spadne na zem kapka z nebe, přibírá další kapičky až je z ní potůček. A po povrchu s určitým druhem zeminy je nejdříve právě potůčkem, následně potokem. Jak víme, následná povodeň škodí. Proto se voda nesmí v povodeň rozjet.“

Na první pohled složité téma. „Nikdo z mých někdejších spolustudentů ho zpracovávat nechtěl, mě naopak bavilo. Jednoduše řečeno, čím víc je svah z kopce, tím rychleji z něj voda teče. Bližší data se dají zjistit empirickými výpočty. Eroze půdy mě velice zajímá, a proto jsem rád, že mohu svými zkušenostmi být snad přínosem.“

V čem konkrétně spočívá? „S kolegy - starostou Martinem Bělovským a Jiřím Vanclem se mj. účastníme jednání. V současné době je zpracovávána analýza. Obsahuje řadu dat, např. kolik zteče vody, na jakých površích, mapovaní a zaměření toků, propustků apod. Ale např. i kolik vody z národního parku přiteče do konkrétních míst, obcí, a co se může přihodit. Čím přesněji se data stanoví, tím budeme lépe schopni vyhodnotit následky. Pro starosty je prioritní znát monitorování množství vody na měřících stanicích, množství vody z tajícího sněhu i klimatické podmínky, za kterých taje. To souvisí se stavem toků v souvislosti se Zásadami péče KRNAP (nánosy, staré dřevo), stavem a podobou stavby koryt, jimiž voda protéká, místy pro poldry, kde se dá voda vylít apod. a co se může stát a tomu všemu předejít. Toto a mnoho dalšího starosty měst a obcí zajímá, mělo by být obsaženo v návrhové části, a navrhovaná opatření by měly obce také přijmout a mít sílu je realizovat,“ uzavírá Jan Sobotka.

Dáša Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.