Vzniká projekt Správy KRNAP - „Analýza odtokových poměrů“

Doposud byla dokončena analytická část, která přechází do části návrhové. K čemuž Jan Sobotka doplňuje: „Jedná se o velký a odborný projekt, který je jedinečnou možností, jak uchopit celé území. Analytická část je expertízou odborníků, při jejím vzniku jsme já, s Jiřím Vanclem z Lánova a Martinem Bělovským, starostou Dolního Dvora, byli součástí každoměsíčních výrobních výborů.
Správa KRNAP vyšla vstříc obcím a starostům tím, že nás seznámí již s prvními návrhy. Chceme do procesu návrhové části vstupovat proto, abychom mohli diskutovat, a aby byla navrhována taková opatření, se kterými budou obce souhlasit. Jedná se o historickou příležitost, že do postupných kroků vzniku dokumentu budou moci obce vstoupit.
V rámci návrhové části budou starosty nejvíce zajímat prioritní ukazatele, mezi kterými jsou např. množství přítokové vody při určitých srážkách, stavy toků za situace ponechání splaveného dřeva v korytech, stav koryt, resp. jejich průtočnost a energetické využití, protipovodňová opatření a samozřejmě také tématika kolem zasněžování.
Konkrétními příklady jsou například, jestli budou muset vlastníci jezů opatřit jezy rybím přechodem, jestli bude v obci ponechána vodoteč přírodnímu vývoji nebo bude muset vzniknout břehové opevnění, jestli bude v obci, která počítá s rozvojem bydlení, nějaká rozlivová plocha. Zajímat nás bude, co a jak nám při velké vodě přiteče z přírodních nebo přírodě blízkých zón, jak se bude nakládat se splaveninami, když do obce přijedou kmeny s hlínou a způsobí malér apod. a mnohé četné otázky a okruhy. Z pohledu představitelů obcí zásadní.
Děláme vše proto, aby objednaná vysoce odborná analýza a expertní část nezůstaly „mrtvé“. Mohlo by se stát, že některá navrhovaná opatření nebudou pro obce přijatelná, a zakomponování do návrhové části by se stalo nevratné. Analýza má sloužit ke zjištění, co lze očekávat z území, kde obce nemají kompetence a chtějí vědět, co a jak přijde následně.
Svazek Krkonoše děkuje Správě KRNAP za vylepšení harmonogramu projednávání návrhové části a za to, že od počátků vzniku materiálu můžeme být přitom. Nyní nadchází hlavní období, kdy se tématu chceme a budeme věnovat,“
uzavřel Jan Sobotka.

Dáša Palátková

Ilustrační snímek Bílé Labe

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart“ stojí na pilíři, kterým město Vrchlabí vystupuje jako jedno z prvních inteligentních...

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Březnové zasedání městského zastupitelstva přineslo řadu podnětných sdělení...

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Město Vrchlabí, resp. Městský úřad Vrchlabí a Ing. Pavel Řehák, tajemník MěÚ, se pečlivě starají...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.